Malta Trading Sp. z o.o.

ul. Wolkowyska 32
PL - 61-132, Poznań
Poland

Kronospan Mielec Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Malta-Decor Sp. z o.o.

ul. Wołkowyska 32
PL - 61 132 Poznań
Poland

Kronospan Polska sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 1
PL - 78-400 Szczecinek
Poland

Kronospan HPL Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Kronospan OSB sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland

Kronoflooring Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10
PL – 38-200 Jasło
Poland

Kronospan KO Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland


Srodki bezpieczenstwa Mielec


 

Informacja udostępniana do publicznej wiadomości przez Zakład Kronospan Mielec Sp. z o.o. zlokalizowany w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, zgodnie z art. 261a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. 2016 poz.672)


Kronospan Mielec Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje w produkcji swoich wyrobów substancje niebezpieczne, które podlegają przepisom dotyczącym zakładów o zwiększonym ryzyku. Zgodnie z tymi przepisami działalność Zakładu została zgłoszona do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu. Zakład opracował i przekazał właściwym organom „System zarządzania bezpieczeństwa” oraz „Program zapobiegania awariom”.
Dążąc do minimalizacji ryzyka związanego z możliwością powstania poważnej awarii przemysłowej wdrożono w spółce szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. W Zakładzie funkcjonuje system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem.
Na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego ryzyko pożaru, wybuchu czy emisji substancji niebezpiecznej jest minimalizowane przez zespół środków technicznych, instalacji wykrywania oraz urządzeń gaśniczych, które umożliwiają sprawne i szybkie wykrycie i eliminację niebezpiecznych stanów pracy całego systemu. Mamy świadomość, że prowadzona przez zakład działalność wiąże się z ryzykiem powstania poważnej awarii przemysłowej i dlatego systematycznie podnosimy poziom zabezpieczeń, aby zminimalizować występujące ryzyko.
Przedstawione w dalszej części opracowania informacje mają na celu zapoznanie Państwa z występującymi zagrożeniami i zasadami postępowania w przypadku powstania awarii.

1) oznaczenia prowadzącego zakład:
Prowadzącym zakład jest Zarząd zgodnie z KRS reprezentowany przez: 

 • Panią Dagmarę Mach – Członka Zarządu, adres siedziby – ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec – tel. 17-582 22 00
 • Pana Daniela Walasa – Członka Zarządu, adres siedziby – ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec – tel. 17-582 22 00
 • Panią Monikę Rybak– Prokurenta, adres siedziby – ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec – tel. 17-582 22 00

 

Dane adresowe zakładu:
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Powiat: mielecki
Województwo: podkarpackie 
Adres strony internetowej: www.kronospan.pl

2) potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom;
Zgodnie z art. 250. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. 2016 poz.672) prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.
Zgłoszenie takie zostało przesłane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 02.09.2016r.

Analizę dotyczącą rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie przeprowadzono w oparciu o:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138).
 • Rozporządzenie CLP (ang. classification, labelling and packaging) – rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji.
 • Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.

W świetle powyżej przywołanych przepisów, Zakład Kronospan Mielec Sp. z o.o., jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W związku z powyższym  w dniu 25.10.2016 roku został przesłany do Komendy Powiatowej PSP w Mielcu zaktualizowany „Program Zapobiegania Awariom”.

3) opis działalności zakładu;
Zakład Kronospan Mielec Sp. z o.o. zajmuje się głównie produkcją płyt wiórowych i impregnacją papieru. Eksploatowana jest również linia technologiczna produkcji płyt MDF wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz linia technologiczna do produkcji płyt laminowanych (KT i Hymmen).
Surowcem wykorzystywanym do produkcji płyt wiórowych są odpady z przemysłu drzewnego - wióra, trociny, okrawki i kawałki drewna, leśny materiał drzewny – tzw. papierówka oraz materiał pochodzący z recyklingu.
W prowadzonej działalności zakładu można wyodrębnić następujące węzły produkcyjne:

 •  
  • Węzeł przygotowania surowca do produkcji z suszarnią i wytwornicą ciepła technologicznego.
  • Węzeł produkcji płyt wiórowych z linia technologiczną Contiroll i zapleczem magazynowym gotowego wyrobu.
  • Węzeł obróbki płyt wiórowych.
  • Węzeł produkcji impregnowanego papieru do laminowania wraz z wydziałem kondensacji przygotowującym impregnat tj. żywicę mocznikowo – formaldehydową
   i melaminowo – formaldehydową. Eksploatowane jest tu pięć linii technologicznych VITS oraz dwie linie technologiczne Tochio.
  • Węzeł produkcji płyt MDF.
  • Węzeł produkcji płyt laminowanych.
  • Postforming – linia technologiczna do produkcji blatów roboczych.
  • Instalacja do segregacji surowca – recykling.

We wszystkich w/w węzłach produkcyjnych występują maszyny i urządzenia o różnych funkcjach technicznych, a eksploatowane linie technologiczne są w pełni zautomatyzowane.
Linie technologiczne zlokalizowane są w zamkniętych obiektach budowlanych stanowiących duże hale produkcyjne oraz na zewnątrz.
Pomieszczenia administracyjno – biurowe usytuowane są w oddzielnym budynku połączony łącznikiem z halą 114 oraz wydzielonym pomieszczeniu obiektu sit – wialni.
Teren zakładu wyposażony jest w rozdzielczą kanalizacje ścieków sanitarnych, ścieków technologicznych i burzowych odprowadzających ścieki do unieszkodliwienia na oczyszczalnię zarządzaną przez EURO – EKO Sp. z o.o. w Mielcu. Zakład ma opracowany wewnętrzny plan operacyjny na wypadek dużych opadów deszczu.
Praca na produkcji wykonywana jest w systemie 4-brygadowym.

Zaplecze techniczne w zakładzie stanowi warsztat mechaniczny oraz warsztaty wydziałowe mechaniczne i elektryczne, środki transportu wewnętrznego oraz bezobsługowa stacja paliw.

4) charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują;
Z uwagi rodzaj kategorię i ilość substancji niebezpiecznych znajdujących się w Zakładzie Kronospan Mielec Sp. z o.o., zakład uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Decydujący wpływ na powyższe ma fakt znajdowania się na terenie zakładu poniższych substancji:

 • Ze względu na kategorie stwarzające zagrożenie zakwalifikowano substancje oraz preparaty chemiczne:
 • Formalina techniczna o zawartości formaldehydu 37-49 %,
 • Podchloryn sodu,
 • Barwnik EN Govinyl Green D SGS -IH 904777 v3.0
 • Jako substancje nazwane zakwalifikowano oleje napędowe i opałowe - Produkty ropopochodne i paliwa alternatywne – oleje gazowe w tym paliwo do silników wysokoprężnych, oleje opałowe.

5) informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej,
W przypadku awarii chemicznej, wybuchu, pożaru lub innego zagrożenia, w Zakładzie uruchamiany jest niezwłocznie proces alarmowania, ostrzegania i informowania o zagrożeniach.
Alarmowanie o zagrożeniu chemicznym ma na celu ostrzeżenie ludności oraz umożliwienie jej ewakuacji lub schronienia się w zamkniętych pomieszczeniach.
System ostrzegania i alarmowania obejmuje:
1. Zawiadomienie służb ratowniczych i organów administracji, 
2. Poinformowanie sąsiadujących firm, zakładów o zagrożeniu, 
3. Informowanie ludności poprzez środki masowego przekazu, 
4. Emisję komunikatów z urządzeń zainstalowanych na pojazdach Straży Pożarnej i Policji.

 

Wykaz instytucji, które należy zawiadomić w razie wystąpienia zagrożenia:

Nazwa instytucji

Adres

Telefon

e-mail

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu

39-300 Mielec ul. Sienkiewicza 54

(17) 854 02 40 998
kom. 112

kpmielec@podkarpacie.straz.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

39-300 Mielec ul. Wyspiańskiego 8

(17) 854 02 40 998
kom. 112

mielec@podkarpacka.
policja.gov.pl

Urząd Miasta Mielca

39-300 Mielec ul. Żeromskiego 25

(17) 788 85 00

um@um.mielec.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

35 – 101 Rzeszów
ul. Gen.M.Langiewicza 26

(17) 854 38 41
(17) 854 36 83

wios@wios.rzeszow.pl

WIOŚ Rzeszów Delegatura
w Tarnobrzegu

39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4a 

(15) 822 15 95
wew. 211

delegatura@tarnobrzeg.wios.
rzeszow.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu

39-300 Mielec
ul. Partyzantów 25

(17) 788 73 36

europark@europark.com.pl

Euro-Eko Sp. Z o.o.
w Mielcu

39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3

(17) 788 78 50

euro-eko@euro-eko.mielec.pl

 

 

KARTY CHARAKTERYSTYKI

PLIK ŹRÓDŁOWY

Formalina 37 %
zawartość metanolu < 1 %

EURODIESEL,
EU Qualified Ultra Low Sulphur Diesel,
Olej napędowy Eurodiesel Export

Olej napędowy grzewczy - EKOTERM PLUS,
Olej napędowy grzewczy - EKOTERM

Podchloryn sodowy (roztwór wodny)Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.