Malta Trading Sp. z o.o.

ul. Wolkowyska 32
PL - 61-132, Poznań
Poland

Kronospan Mielec Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Malta-Decor Sp. z o.o.

ul. Wołkowyska 32
PL - 61 132 Poznań
Poland

Kronospan Polska sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 1
PL - 78-400 Szczecinek
Poland

Kronospan HPL Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Kronospan OSB sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland

Kronoflooring Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10
PL – 38-200 Jasło
Poland

Kronospan KO Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland


Środki bezpieczeństwa - Szczecinek

Prowadzący Zakład Dużego Ryzyka – Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek

Zakład Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. , zlokalizowany przy ul.Waryńskiego 1, w Szczecinku  jest producentem ;
- żywic do produkcji płyt drewnopochodnych
- formaliny (Formaldehyd w roztworze)
- emulsji parafinowej
Instalacje produkcyjne znajdują się  w południowo-wschodniej części Miasta Szczecinek.

Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. dokonał zgłoszenia Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Przeprowadzona klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju (Dz.U. 2016, poz. 138) wykazała, że Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. zalicza się do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na ilość substancji o charakterze toksycznym - zagrożenia dla zdrowia : metanol, formalina, formaldehyd o stężeniu >90 %.. Metanol stwarza następujące zagrożenia: jest to ciecz wysoce łatwopalna , działa toksycznie po połknięciu na skutek wdychania oraz w kontakcie ze skórą. Powoduje uszkodzenia oczu i ośrodkowego układu nerwowego. Formaldehyd stwarza następujące zagrożenia : toksyczny w kontakcie ze skórą na skutek wdychania oraz po połknięciu, powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Ponadto na terenie Zakładu znajdują się także substancje o charakterze palnym i wybuchowym – stwarzające zagrożenia palne i wybuchowe - ciecze łatwopalne kategorii 2 lub 3 które w przypadku wystąpienia szczególnych warunków takich jak wysoka temperatura lub ciśnienie mogą stanowić zagrożenie poważnymi awariami. Substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska- stwarzające zagrożenia dla środowiska wodnego ostre 1 oraz przewlekłe 2. Zakład na bieżąco monitoruje stan substancji niebezpiecznych co podlega kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zakład posiada opracowany i wdrożony Program Zapobiegania Awariom i Raport o Bezpieczeństwie.

Dokumenty te zaakceptowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzone przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zakład posiada również wdrożony Wewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy obejmujący procedury działań ratowniczych służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii, który został przekazany do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w celu opracowania Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego.

1. Głównym zagrożeniem w związku z magazynowaniem i przeładunkiem metanolu jest wyciek, następnie pożar spowodowany zapaleniem rozlanej cieczy. Kolejnym głównym zagrożeniem jest powstała podczas wycieku metanolu chmura gazowa o toksycznej dla ludzi charakterystyce. Metanol w postaci ciekłej i gazowej łatwo absorbowany przez ciało ludzkie. Podrażnia i uszkadza oczy, błony śluzowe i skórę. Uszkadza również system nerwowy, a w szczególności nerw wzrokowy. Część Analityczna raportu o bezpieczeństwie dla Zakładu Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. określa ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej spowodowaniem magazynowaniem, transportem oraz rozładunkiem  metanolu. Za jeden z głównych scenariuszy uznaje się:
 -Pękniecie zbiornika magazynowego metanolu.

2. Awarie instalacji formaliny mogą prowadzić do lokalnego pożaru lub uwolnienia reagujących w niej gazów toksycznych i łatwopalnych. Za główne zagrożenia zgodnie z Częścią Analityczną Raportu o Bezpieczeństwie uznaje się możliwość wycieku formaliny oraz wybuch w reaktorze formaliny.  Główne scenariusze możliwości wystąpienia awarii przemysłowej z udziałem formaliny to :
     - Przepełnienie autocysterny przy załadunku formaliny
     - Przepełnienie zbiornika magazynowego formaliny
Wydzielający się z ciekłej formaliny formaldehyd może być źródłem zagrożenia toksycznego dla ludzi. Formaldehyd w niskich stężeniach powoduje podrażnienia skóry, a w wyższych kaszel, skurcze dróg oddechowych chemiczne zapalenie płuc.  

3. Awarie instalacji do produkcji żywic aminowych mogą prowadzić do lokalnego pożaru lub uwolnienia reagujących w niej gazów. Za główne zagrożenie zgodnie z Częścią Analityczną Raportu o Bezpieczeństwie uznaje się:
- katastroficzne pęknięcie zbiornika magazynowego modyfikatora aminowegoZagrożenia związane z działalnością Spółki wynikają, więc głównie z możliwości wycieków.

Zakład posiada następujące środki bezpieczeństwa służące zapobieganiu wystąpienia awarii i ograniczania jej skutków: 

1. Instrukcje obsługowe i dokumentacja techniczna.

2. Procedury wprowadzania zmian w produkcji, konstrukcji, obsłudze i eksploatacji.

3. Utrzymanie podatności eksploatacyjnej obejmuje:
- rutynowe kontrole pracy urządzeń, 
- kontrole urządzeń ciśnieniowych wykonywane przez UDT,
- kontrole urządzeń nalewczych wykonywane przez TDT,
- systematyczne przeglądy, konserwacje i remonty maszyn i urządzeń wg procedur ISO9001

4. System zarządzania bezpieczeństwem, listy kontrolne funkcjonowania instalacji.

5. Testy urządzeń bezpieczeństwa
Testy urządzeń bezpieczeństwa obejmują:
- testy urządzeń alarmowych,
- testy urządzeń przeciwpożarowych i gaśniczych, w tym testy stałej instalacji gaśniczej pianowej instalacji zraszaczowej,
- sprawdzenie wyłączników awaryjnych, 
- sprawdzenie stanu ogrodzenia,
- sprawdzenie stanu telefonów.
- sprawdzenie zaworów dozowania chemikaliów,
- kontrola funkcjonowania kamer, telewizji przemysłowej
- kontrola wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sprężarek oraz hali kleju 
- kontrola działania zaworów oddechowych na zbiornikach chemikaliów,

6. Zezwolenia na pracę
Zezwolenia na prace remontowe, naprawcze oraz zmiany w budowie instalacji procesowej i elektrycznej na terenie Spółki, w tym spawanie ,prace z otwartym ogniem, prace remontowe oraz prace wysokościowe.

7. Szkolenia firm obcych przed dopuszczeniem do pracy na terenie wydziału .

8. Audyty zarządzania bezpieczeństwem pracy wykonywane przez zewnętrznych audytorów.

9. Przestrzenne rozmieszczenie instalacji.

10.Teren zakładu jest ogrodzony i patrolowany przez pracowników ochrony. Place i drogi na terenie są oświetlone.

11. Instalacje posiadają sprawne uziomy odgromowe zgodne z przepisami prawa.

12. Lokalizacja sprzętu gaśniczego na terenie spółki jest oznakowana w sposób widoczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Zbiorniki magazynowe chemikaliów usadowione są w betonowych wannach bezpieczeństwa, które mogą przyjąć gromadzone w zbiornikach substancje w przypadku ich niekontrolowanego wycieku.

14. Strefy ochronne dookoła elementów instalacji i systemów magazynowych .

15. Urządzenia wykonane w odpowiedniej klasie przeciwwybuchowej Ex.

16. Zakładowa grupa ratownictwa chemicznego.

17. Grupa zakładowej straży pożarnej.

18. Agregat diesel, zasilający strategiczne urządzenia w systemie bezpieczeństwa podczas braków zasilania w energię elektryczną.

19. System automatycznych blokad bezpieczeństwa procesowego.

20. Zaopatrzenie systemu p.poż w wodę gaśniczą zmagazynowaną w niezależnych zbiornikach oraz zasilanych w pompy diesel .

21. Stałe urządzenia gaśnicze.

22. Specjalistyczny sprzęt ratunkowy oraz p.poż .

23. Zasuwy na kanałach odprowadzenia wody deszczowej z terenu Wydziału


Sposoby postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W przypadku nadzwyczajnego zagrożenia, przewiduje się następujący tok postępowania:
1) do czasu przybycia na teren akcji ratowniczo – gaśniczej jednostek Państwowej Straży Pożarnej, kierowanie akcją spoczywa na Kierowniku Produkcji jako kierującym zakładową grupą ratownictwa chemicznego lub podczas jego nieobecności na zastępcach ; Kierownik Wydziału Kleju i Formaliny, Koordynator systemu zarządzania bezpieczeństwem-specjalista ds. ochrony środowiska, Mistrz produkcji emulsji parafinowej. 
2) kierujący akcją ratowniczą ponosi pełną odpowiedzialność za przebieg akcji i podejmuje jednoosobowo decyzje.
3) mobilizuje pracowników do udziału w akcji ratowniczej.
4) wydaje polecenia odnośnie działań likwidujących pożar.
5) zarządza ewakuację ludzi.
6) zarządza w miarę potrzeby ewakuację maszyn i urządzeń.
7) po przybyciu na teren akcji ratowniczo – gaśniczej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, kierujący akcją zapoznaje dowódcę tej jednostki z aktualną sytuacją pożarową, podjętymi działaniami i środkami wprowadzonymi do akcji .
z chwilą przyjęcia sprawozdania z akcji ratowniczej dowódca PSP obejmuje dowodzenie akcją i organizuje ścisłą współpracę

Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o. opracował dokumenty określające sposób postępowania ; 
- Instrukcja postępowania w przypadku zagrożeń chemicznych i pożarowych.
- Instrukcje postępowania i alarmowania 
- Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy.

2.Podstawowe działania ograniczenia skutków awarii dla ludzi i środowiska w przypadku jej zaistnienia obejmują:
- usunięcie wszystkich osób ze strefy zagrożenia, 
- wstrzymanie pracy na poszczególnych instalacjach lub w całym zakładzie,
- wyłączenie instalacji elektrycznych,
- włączenie sygnalizacji alarmowej,
- zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
- wyłączenie dopływu prądu elektrycznego do poszczególnych urządzeń i instalacji,
- zamknięcie wszystkich armatur odcinających,
- włączenia urządzeń zraszających, tryskaczy i hydrantów, kurtyn wodnych, zamknięcia zasuwy na instalacji odprowadzenia wody deszczowej z terenu zakładu.
- zlokalizowanie miejsca wycieku i jeśli to możliwe uszczelnienie wycieku [ Zakładowa grupa ratownictwa oraz Jednostka PSP ]
- gaszenie pożaru przy pomocy gaśnic i agregatów gaśniczych,
- przeprowadzenie pomiarów gazów toksycznych w powietrzu i wyznaczenie stref zagrożenia.
- utylizacja powstałych odpadów chemicznych zgodnie z decyzją _ Pozwolenia Zintegrowanego,

3. Procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu:
1) W przypadku wystąpienia awarii której zasięg obejmie teren poza Zakładem mieszkańcy działek przy ulicy Leśnej 8 i 10 zostaną poinformowani za pośrednictwem pracownika ochrony Zakładu.
2) Pracownik ochrony na polecenie Kierownika Produkcji może wstrzymać ruch przy ulicy Waryńskiego.
3) Do momentu przyjazdu straży pożarnej mieszkańcy działek leżących w strefie oddziaływania substancji niebezpieczne powinni :
- udać się do bezpiecznego miejsca: pomieszczenie zamknięte, zamknij okna i drzwi, wyłącz wentylator i uszczelnij inne otwory, którymi pary substancji niebezpiecznej mogłyby wniknąć do pomieszczenia 
- zachować spokój
- osoby znajdujące się na otwartej przestrzeni w pobliżu zakładu : nie zbliżać się do terenu Zakładu, oddalić się od miejsca zagrożenia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru
- osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliży Zakładu : nie utrudniać dojazdu służbom ratunkowym, oddalić się w miarę możliwości od terenu Zakładu
- czekać na dalsze instrukcje od właściwych służb ratunkowych
4) Po przybyciu na miejsce straży pożarnej kierowanie działaniami przejmuje Dowódca jednostki PSP, którego decyzja należy się podporządkować.
5) Dowódca jednostki PSP podejmuje decyzję o ewentualnej ewakuacji.

Wykaz telefonów alarmowych:

Nazwa jednostki Telefon
Pogotowie ratunkowe 999 lub 112
Straż pożarna 998 lub 112
Policja 997 lub 112
Pogotowie wodociągowe 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (091) 480-88-50
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (091) 430 33 60, (091) 430 33 42, 800 170 010
Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego

(091) 43 03 614, +48 602 484 528

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

999 lub 112, (091) 433 38 01

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku 998 lub 112
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (094) 372 43 61
Straż Miejska (094) 372 46 09, (094) 374 05 44
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (091) 44 05 800

 

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.