Malta Trading Sp. z o.o.

ul. Wolkowyska 32
PL - 61-132, Poznań
Poland

Kronospan Mielec Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Malta-Decor Sp. z o.o.

ul. Wołkowyska 32
PL - 61 132 Poznań
Poland

Kronospan Polska sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 1
PL - 78-400 Szczecinek
Poland

Kronospan HPL Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3
PL - 39-300 Mielec
Poland

Kronospan OSB sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland

Kronoflooring Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10
PL – 38-200 Jasło
Poland

Kronospan KO Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52
PL-47100 Strzelce Opolskie
Poland


Informacja na stronę internetową ost Pustkow

Informacja udostępniana do publicznej wiadomości przez Zakład Produkcyjny Kronospan HPL Sp. z o.o. zlokalizowany w Pustkowie Osiedlu, Pustków Osiedle 59E, 39-206 Pustków 3, zgodnie z art. 261a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. 2021. 1973 tekst jednolity ze zmianami)

KRONOSPAN HPL SP. Z O.O. Zakład Produkcyjny w Pustkowie Osiedlu w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje w produkcji swoich wyrobów substancje niebezpieczne, które podlegają przepisom dotyczącym zakładów o dużym ryzyku. Zgodnie z tymi przepisami działalność Zakładu została zgłoszona do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Zakład opracował i przekazał właściwym organom wymaganą dokumentację w tym „Program zapobiegania awariom”.

Dążąc do minimalizacji ryzyka związanego z możliwością powstania poważnej awarii przemysłowej wdrożono w spółce szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego ryzyko pożaru, wybuchu czy emisji substancji niebezpiecznej jest minimalizowane przez zespół środków technicznych, instalacji wykrywania oraz urządzeń gaśniczych, które umożliwiają sprawne i szybkie wykrycie i eliminację niebezpiecznych stanów pracy całego systemu. Mamy świadomość, że prowadzona przez zakład działalność wiąże się z ryzykiem powstania poważnej awarii przemysłowej i dlatego systematycznie podnosimy poziom zabezpieczeń, aby zminimalizować występujące ryzyko.

Przedstawione w dalszej części opracowania informacje mają na celu zapoznanie Państwa z występującymi zagrożeniami i zasadami postępowania w przypadku powstania awarii.

 

1) Oznaczenia prowadzącego zakład:

KRONOSPAN HPL SP. Z O.O.

Adres prowadzącego zakład:
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

Kierujący zakładem:
Dyrektor Zakładu - Członek Zarządu
Rainer Doehring

Adres zakładu
Zakład Produkcyjny w Pustkowie Osiedlu
Pustków Osiedle 59E
39-206 Pustków 3
Adres strony internetowej www.kronospan-hpl.pl

 

2) Potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom;

Zgodnie z art. 250. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. 2021. 1973 tekst jednolity ze zmianami) prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.

Zaktualizowane zgłoszenie zostało przesłane do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w dniu 30.03.2022r.

Analizę dotyczącą rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie przeprowadzono w oparciu o:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138).
 • Rozporządzenie CLP (ang. classification, labelling and packaging) – rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji.
 • Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.

W świetle powyżej przywołanych przepisów, Zakład Produkcyjny w Pustkowie Osiedlu, należący do KRONOSPAN HPL Sp. z o.o. jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z powyższym 30.03.2022 roku zostały przesłane do Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie zaktualizowany „Program Zapobiegania Awariom” oraz pozostała dokumentacja wymagana dla zakładu przez ustawę „Prawo ochrony środowiska”.

 

3) Opis działalności zakładu;

Zakład Kronospan HPL Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji, drukowaniu i lakierowaniu wielowarstwowych płyt kompozytowych, produkcji żywic oraz ich komponentów

 

Proces produkcji wielowarstwowych płyt kompozytowych:

Laminat (HPL, CPL) jest termoutwardzalnym tworzywem warstwowym otrzymanym przez sprasowanie w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia kilku impregnowanych warstw papieru podłożowego oraz impregnowanego papieru dekoracyjnego który decyduje o wzorze laminatu.

Asortyment produktów wytwarzanych przez KRONOSPAN HPL Sp. z o.o.:

1) Laminaty dwustronne (kompaktowe), do zastosowań wewnętrznych, do zastosowań zewnętrznych.

2) Laminaty jednostronne:

 • do wtórnego formowania termicznego,
 • standard,
 • trudnopalne.

3) Druk i lakierowanie wielkoformatowe na płytach kompozytowych.

 

W procesie produkcyjnym wyróżnia się następujące fazy:

 1. Rozładunek i magazynowanie żywic,
 2. Dozowanie substancji w stacji IFA,
 3. Impregnacja papieru / przygotowanie materiałów na potrzeby głównego wyrobu,
 4. Prasowanie laminatu / produkcja głównego wyrobu,
 5. Obróbka końcowa laminatu / wyrobu,
 6. Lakierowanie płyt.

 

Rozładunek i magazynowanie substancji niebezpiecznych:

Rozładunek substancji z autocysterny odbywa się do jednego z dziewięciu zbiorników znajdujących się w magazynie żywic. Przeładunku dokonuje pracownik Kronospan HPL posiadającego odpowiednie uprawnienia ADR. Żywice są magazynowane w 9 zbiornikach cylindrycznych.

 

Stacja dozowania IFA:

Jest to urządzenie służące do wytwarzania mieszanin żywic i dodatków na podstawie zdefiniowanych receptur. Proces mieszania jest całkowicie zautomatyzowany. Przygotowane mieszaniny służą do impregnowania papierów na ciągach impregnacji.

 

Impregnacja papieru:

Proces impregnacji polega na nasączeniu poprzez zanurzenie w wannie z odpowiednią mieszaniną rozwijanego z wałka papieru. W strefie suszenia pod wpływem wysokiej temperatury następuje utwardzenie żywicy. Wychodzący z impregnarki papier jest chłodzony, cięty na arkusze lub nawijany na rolki i przekazywany do magazynu papieru.

 

Prasowanie laminatu:

Kolejnym etapem w procesie produkcyjnym jest przetworzenie zaimpregnowanego wyrobu opisanego w poprzednim podrozdziale. Proces ten to tzw. prasowanie laminatu i odbywa się na prasach. Podzielone są one na tzw. prasy półkowe oraz prasy prasowania ciągłego, Na potrzeby produkcyjne eksploatowana jest zakładowa kotłownia parowa, której zadaniem jest zasilanie w parę instalacji do produkcji laminatów oraz dostarczanie ciepła dla potrzeb ogrzewania zakładu. Kotłownia zasilana jest gazem ziemnym lub olejem opałowym, przy czym olej opałowy jest paliwem rezerwowym. Na potrzeby pras ciągłych eksploatowana jest kotłownia olejowa. Kotłownia zasila w olej termiczny instalacje pras.

 

Obróbka końcowa laminatu:

Obróbka końcowa to krawędziowanie płyt na pile, frezowanie, szlifowanie oraz pakowanie. Krawędziowanie płyt ma na celu usunięcie nadmiaru materiału oraz obcięcie płyt na żądany wymiar. Następnie płyty poddawane są procesowi foliowania oraz przekazywane do magazynu wyrobów gotowych, skąd następuje ich dystrybucja.

 

Lakierowanie płyt:

Lakierownie płyt polega na nakładaniu kilku warstw lakieru. Do lakierowania płyt stosowane są nisko lub bezrozpuszczalnikowe lakiery, których stosowanie nie wiąże się z powstaniem atmosfery wybuchowej.

 

Proces produkcji żywic:

Produkcja realizowana jest szarżowo w hali produkcyjno-magazynowej, w którym znajdują się reaktory procesowe. Reaktory wyposażono w płaszcz grzewczo-chłodzący. Reakcja inicjowana jest przez wzrost temperatury i dodanie katalizatora i postępuje wraz ze wzrostem temperatury. Reakcja ma charakter egzotermiczny, a ciepło reakcji usuwane jest przez schłodzenie.

Dodatkowo zakład produkuje surowiec główny do wytwarzania żywic – formaldehyd o stężeniu 54% r-r wodny wykorzystując do syntezy metanol oraz kleje (żywice aminoplastowe)

 

4) Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują;

Z uwagi rodzaj kategorię i ilość substancji niebezpiecznych znajdujących się w Zakładzie Produkcyjnym w Pustkowie Osiedlu, zakład uznaje się za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii, na terenie zakładu występują następujące substancje niebezpieczne decydujące o takiej kwalifikacji:

Surowiec Nr CAS Nr WE Klasyfikacja
Aceton 67-64-1 200-662-2 H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Acetylen 74-86-2 200-816-9 H220 - Skrajnie łatwopalny gaz.
H230 - Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.
H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
Fenol 100% 108-95-2 203-632-7 H301: Działa toksycznie po połknięciu.
H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Formaldehyd 54% 50-00-0 67-56-1 H350 - Może powodować raka
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania
H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
H301 - Działa toksycznie po połknięciu
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Lakier UV 7010 --- --- H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Metanol 67-56-1 200-659-6 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów
Morfolina 110-91-8 203-815-1 H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H318 - Powoduje uszkodzenia oczu
Olej EKOTERM PLUS --- --- H226 Łatwopalna ciecz i pary
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.
H373 Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Propan-butan --- --- H220 - Skrajnie łatwopalny gaz.
H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
Żywica Kronores PF 3111M --- --- H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H350 - Może powodować raka
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Żywica Kronores PF 3231M --- --- H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H350 - Może powodować raka
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Żywica KRONORES PF-3211M --- --- H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H350 - Może powodować raka
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Żywica L-02H --- --- H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H301+H311+H331 – Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H341 – Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H350 – Może powodować raka.
H370 – Powoduje uszkodzenie narządów.
H373 – Może powodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub wielokrotnego narażenia.
Żywica PF 3321M --- --- H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H371 - Może powodować uszkodzenie narządów
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Żywica Prefere 70 3573L --- --- H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H371 - Może powodować uszkodzenie narządów.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Żywica Prefere 70 5179L --- --- H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H350 - Może powodować raka.
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H371 - Może powodować uszkodzenie narządów.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

5) Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej,

W przypadku awarii chemicznej, wybuchu, pożaru lub innego zagrożenia, w Zakładzie uruchamiany jest niezwłocznie proces alarmowania, ostrzegania i informowania o zagrożeniach. Alarmowanie o zagrożeniu ma na celu ostrzeżenie ludności oraz umożliwienie jej ewakuacji lub schronienia się w zamkniętych pomieszczeniach.

System ostrzegania i alarmowania obejmuje:

 • Zawiadomienie służb ratowniczych i organów administracji,
 • Poinformowanie sąsiadujących firm, zakładów o zagrożeniu
 • Informowanie ludności poprzez środki masowego przekazu,
 • Emisję komunikatów z urządzeń zainstalowanych na pojazdach Straży Pożarnej i Policji.

Sposoby rozgłaszania sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

Scheme 01

Scheme 02

Ogólne zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

Osoby przebywające w strefie potencjalnego zagrożenia powinny:

 • natychmiast schronić się w najbliższym budynku,
 • objąć opieką osoby starsze, niepełnoletnie i niepełnosprawne unikać kontaktu z substancjami niebezpiecznymi,
 • osoby przebywające na terenie otwartym powinny jak najszybciej opuścić rejon zagrożenia, czyli przemieścić się prostopadle do kierunku wiatru, wyznaczonego na podstawie wiatrowskazu, dymu z komina, chmury, itp.
 • w budynku należy zamknąć i uszczelnić okna, przewody wentylacyjne, zamknąć zawory gazowe, wyłączyć urządzenia elektryczne,
 • w pomieszczeniu, jeżeli jest to możliwe, należy włączyć radioodbiornik lub telewizor w celu odbioru komunikatów nadawanych na częstotliwościach lokalnych,
 • należy stosować się do instrukcji i poleceń służb ratowniczych.

 

6) Informacja o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie.

Zgodnie z art. 253 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w Zakładzie Produkcyjnym Kronospan HPL Sp. z o.o. zlokalizowanym w Pustkowie Osiedlu został opracowany „Raport o bezpieczeństwie” uwzględniający instalację do produkcji żywic oraz instalację do produkcji wielowarstwowych płyt kompozytowych. Raport został przedłożony właściwym organom t.j.: Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

7) Informacja dotycząca głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Główne, najbardziej prawdopodobne scenariusze awarii przemysłowej, których strefy zagrożenia przekraczają granice zakładu to:

 

a) w instalacji do produkcji wielowarstwowych płyt kompozytowych:

 

RSA 1 - Stanowisko rozładunku autocystern (żywice)

Wyciek żywicy z węża rozładunkowego.

Zdarzenie inicjujące:

Zerwanie węża w wyniku przemieszczenia się autocysterny.

Zdarzenie szczytowe:

Wyciek żywicy na stanowisku rozładunku prowadzący do:

RSA 1.1    pożar powierzchniowy,

RSA 1.2    emisja par toksycznych PAC,

RSA 1.3    wybuch typu BLEVE – fala uderzeniowa

RSA 1.4    wybuch typu BLEVE – kula ognia

 

Skutki zdarzenia szczytowego:

 • oddziaływanie termiczne na operatorów i sąsiednie obiekty,
 • oddziaływanie toksyczne oparów na operatorów oraz otoczenie,
 • oddziaływanie fali nadciśnienia i promieniowania na operatorów i sąsiednie obiekty.

 

Warunki zaistnienia scenariusza:

 • zapłon par cieczy palnej nad rozlewiskiem od efektywnego źródła zapłonu,
 • odparowanie par cieczy łatwopalnej/niebezpiecznej,
 • długotrwały pożar powierzchniowy pod zbiornikiem autocysterny.

 

RSA 2 - Hala produkcyjna, stacja zbiorników magazynowych na żywice

Przepełnienie zbiornika magazynowego żywicy.

Zdarzenie inicjujące:

Transfer większej ilości surowca do zbiornika niż jego maksymalna pojemność.

 

Zdarzenie szczytowe:

Wyciek żywicy do wnętrza tacy prowadzący do:

RSA 2.1    pożar powierzchniowy,

RSA 2.2    emisja par toksycznych PAC,

 

Skutki zdarzenia szczytowego:

 • oddziaływanie termiczne na pracowników i sąsiednie instalacje,
 • oddziaływanie toksyczne oparów na operatorów oraz otoczenie.

 

Warunki zaistnienia scenariusza:

 • zapłon par cieczy palnej nad rozlewiskiem od efektywnego źródła zapłonu,
 • odparowanie par cieczy łatwopalnej/niebezpiecznej.

 

RSA 3 - Hala produkcyjna, instalacja odpylania wraz z filtrami

Pożar wewnątrz instalacji odpylania i/lub filtrze.

Zdarzenie inicjujące:

Powstanie iskry w systemie transportu pyłu i/lub w filtrze

Zdarzenie szczytowe:

Powstanie warunków prowadzących do:

RSA 3.1    pożar wewnątrz instalacji,

RSA 3.2    wybuch w instalacji.

Skutki zdarzenia szczytowego:

Oddziaływanie termiczne na pracowników i sąsiednie instalacje.

Warunki zaistnienia scenariusza:

Powstanie wyładowania elektrostatycznego lub gorąca cząstka zanieczyszczenia w układzie.

 

RSA 4 - Stanowisko rozładunku autocystern - obiekt E-01A

Wyciek metanolu z węża rozładunkowego.

Zdarzenie inicjujące:

Zerwanie węża w wyniku przemieszczenia się autocysterny.

Zdarzenie szczytowe:

Wyciek metanolu z węża rozładunkowego prowadzący do:

RSA 4.1    pożar powierzchniowy,

RSA 4.2    wybuch typu VCE,

RSA 4.3    emisja par toksycznych PAC,

RSA 4.4    wybuch typu BLEVE – fala uderzeniowa

RSA 4.5    wybuch typu BLEVE – kula ognia

 

Skutki zdarzenia szczytowego:

 • oddziaływanie termiczne na operatorów i sąsiednie obiekty,
 • oddziaływanie fali nadciśnienia na operatorów i sąsiednie obiekty.
 • oddziaływanie toksyczne oparów na operatorów oraz otoczenie,
 • oddziaływanie fali nadciśnienia i promieniowania na operatorów i sąsiednie obiekty.

 

Warunki zaistnienia scenariusza:

 • zapłon par cieczy palnej nad rozlewiskiem od efektywnego źródła zapłonu,
 • zapłon mieszaniny par cieczy palnej/powietrze w granicach wybuchowości,
 • odparowanie par cieczy łatwopalnej/niebezpiecznej,
 • długotrwały pożar powierzchniowy pod zbiornikiem autocysterny.

 

RSA 5 -Taca zbiorników na surowce - obiekt 01A

Przepełnienie zbiornika magazynowego metanolu w parku zbiorników magazynowych.

Zdarzenie inicjujące:

Transfer większej ilości surowca do zbiornika niż jego maksymalna pojemność.

Zdarzenie szczytowe:

Wyciek metanolu prowadzący do:

RSA 5.1    pożar powierzchniowy,

RSA 5.2    wybuch typu VCE,

RSA 5.3    emisja par toksycznych PAC,

RSA 5.4    wybuch typu BLEVE – fala uderzeniowa

RSA 5.5    wybuch typu BLEVE – kula ognia

 

Skutki zdarzenia szczytowego:

 • oddziaływanie termiczne na operatorów i sąsiednie obiekty,
 • oddziaływanie fali nadciśnienia na operatorów i sąsiednie obiekty,
 • oddziaływanie toksyczne oparów na operatorów oraz otoczenie,
 • oddziaływanie fali nadciśnienia i promieniowania na operatorów i sąsiednie obiekty.

 

Warunki zaistnienia scenariusza:

 • zapłon par cieczy palnej nad rozlewiskiem od efektywnego źródła zapłonu,
 • zapłon mieszaniny par cieczy palnej/powietrze w granicach wybuchowości,
 • odparowanie par cieczy łatwopalnej/niebezpiecznej,
 • długotrwały pożar powierzchniowy pod zbiornikiem autocysterny.

 

RSA 6 - Taca zbiorników na surowce - obiekt 02A

Wyciek fenolu ze zbiornika magazynowego.

Zdarzenie inicjujące:

Transfer większej ilości surowca do zbiornika niż jego maksymalna pojemność.

Zdarzenie szczytowe:

Wyciek fenolu prowadzący do:

RSA 6.1    pożar powierzchniowy,

RSA 6.2    emisja par toksycznych PAC,

 

Skutki zdarzenia szczytowego:

 • oddziaływanie termiczne na operatorów i sąsiednie obiekty,
 • oddziaływanie toksyczne oparów na operatorów oraz otoczenie,

 

Warunki zaistnienia scenariusza:

 • zapłon par cieczy palnej nad rozlewiskiem od efektywnego źródła zapłonu,
 • odparowanie par cieczy łatwopalnej/niebezpiecznej.

 

RSA 7 – Taca zbiorników na żywice – obiekt 02C

Przepełnienie zbiornika magazynowego żywicy w parku zbiorników magazynowych.

Zdarzenie inicjujące:

Transfer większej ilości surowca do zbiornika niż jego maksymalna pojemność.

Zdarzenie szczytowe:

Wyciek do wnętrza tacy prowadzące do:

RSA 7.1    pożar powierzchniowy,

RSA 7.2    emisja par toksycznych PAC,

RSA 7.3    wybuch typu BLEVE – fala uderzeniowa

RSA 7.4    wybuch typu BLEVE – kula ognia

 

Skutki zdarzenia szczytowego:

 • oddziaływanie termiczne na operatorów i sąsiednie obiekty,
 • oddziaływanie toksyczne oparów na operatorów oraz otoczenie,
 • oddziaływanie fali nadciśnienia i promieniowania na operatorów i sąsiednie obiekty.

 

Warunki zaistnienia scenariusza:

 • zapłon par cieczy palnej nad rozlewiskiem od efektywnego źródła zapłonu,
 • odparowanie par cieczy łatwopalnej/niebezpiecznej,
 • długotrwały pożar powierzchniowy pod zbiornikiem autocysterny.

 

b) w instalacji do produkcji żywic:

 

RSA 8 - Stanowisko rozładunku cystern kolejowych metanolu - obiekt 03G

Wyciek metanolu z węża rozładunkowego.

Zdarzenie inicjujące:

Zerwanie węża w wyniku przemieszczenia się cysterny.

Zdarzenie szczytowe:

Wyciek metanolu z węża rozładunkowego prowadzący do:

RSA 8.1    pożar powierzchniowy,

 

RSA 8.2    emisja par toksycznych PAC,

 

RSA 8.3    wybuch typu BLEVE – fala uderzeniowa

 

RSA 8.4    wybuch typu BLEVE – kula ognia

 

 

Skutki zdarzenia szczytowego:

 • oddziaływanie termiczne na operatorów i sąsiednie obiekty,
 • oddziaływanie toksyczne oparów na operatorów oraz otoczenie,
 • oddziaływanie fali nadciśnienia i promieniowania na operatorów i sąsiednie obiekty.

Warunki zaistnienia scenariusza:

 • zapłon par cieczy palnej nad rozlewiskiem od efektywnego źródła zapłonu,
 • odparowanie par cieczy łatwopalnej/niebezpiecznej,
 • długotrwały pożar powierzchniowy pod zbiornikiem cysterny.

 

RSA 9 – Produkcja formaliny (formaldehyd r-r 54%) - obiekt 04A

Wypływ gazowego metanolu z odparowywacza.

Zdarzenie inicjujące:

Wypływ z odparowywacza w wyniku nieszczelności.

Zdarzenie szczytowe:

Wypływ gazowego metanolu z odparowywacza prowadzący do:

 

RSA 9.1    pożar strumieniowy,

 

Skutki zdarzenia szczytowego:

 • oddziaływanie termiczne na operatorów i sąsiednie obiekty,

Warunki zaistnienia scenariusza:

 • zapłon strugi wypływającego gazu od efektywnego źródła zapłonu,

 

RSA 9.2    pożar strumieniowy,

 

Skutki zdarzenia szczytowego:

 • oddziaływanie termiczne na operatorów i sąsiednie obiekty,

Warunki zaistnienia scenariusza:

 • zapłon strugi wypływającego gazu od efektywnego źródła zapłonu,

 

Wypływ ciekłego metanolu na odcinku tłocznym do odparowywacza.

Zdarzenie inicjujące:

Wypływ ciekłego metanolu na odcinku tłocznym do odparowywacza w wyniku nieszczelności.

Zdarzenie szczytowe:

Wypływ ciekłego metanolu prowadzący do:

 

RSA 9.3    pożar strumieniowy,

 

Skutki zdarzenia szczytowego:

 • oddziaływanie termiczne na operatorów i sąsiednie obiekty,

Warunki zaistnienia scenariusza:

 • zapłon strugi wypływającej cieczy palnej od efektywnego źródła zapłonu,

 

RSA 10 - Zbiornik magazynowy metanolu, obiekt 02F

Wyciek metanolu z rurociągu zasilającego zbiornik metanolu.

Zdarzenie inicjujące:

Pęknięcie rurociągu - wypływ otworem o średnicy 10% średnicy rurociągu.

Zdarzenie szczytowe:

Wyciek metanolu prowadzący do:

RSA 10.1    emisja par toksycznych PAC,

RSA 10.2    pożar powierzchniowy,

RSA 10.3    pożar strumieniowy.

 

Skutki zdarzenia szczytowego:

 • oddziaływanie toksyczne oparów na operatorów oraz otoczenie,
 • oddziaływanie termiczne na operatorów i sąsiednie obiekty,
 • oddziaływanie termiczne na operatorów i sąsiednie obiekty.

 

Warunki zaistnienia scenariusza:

 • odparowanie par cieczy toksycznej,
 • zapłon par cieczy palnej nad rozlewiskiem od efektywnego źródła zapłonu,
 • zapłon strugi wypływającej cieczy palnej od efektywnego źródła zapłonu

 

Jednocześnie zaznacza się, że w wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie wprowadzonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oszacowano jako niskie.

Nie zakłada się również wystąpienia efektu domina mogącego potencjalnie pogłębić skutki wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w stosunku do istniejących instalacji użytkowanych przez LERG S.A.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że z sąsiadującym zakładem LERG S.A zostały ustalone szczegółowe procedury dotyczące wzajemnej współpracy i informowanie się podczas wystąpienia awarii przemysłowej.

Podjęte działania w przypadku wystąpienia awarii są zależne od stopnia zagrożenia. Pierwsze działania ratownicze po wystąpieniu pożaru, zagrożenia pożarowego lub awarii podejmowane są przez pracowników instalacji, na której doszło do awarii. Każdy pracownik w takiej sytuacji zobowiązany jest niezwłocznie zaalarmować, kierownictwo zakładu, współpracowników na terenie, którego wystąpiło zagrożenie. W zakładzie przyjęto jednoosobowe kierowanie akcja ratowniczą. W przypadku powstania awarii w zakładzie (będącej np. następstwem pożaru, wybuchu lub uwolnienia w trakcie procesu przemysłowego jednej z substancji niebezpiecznych) prowadzone są działania ratownicze, które dzielimy na dwa etapy:

 

ETAP PIERWSZY - od momentu zauważenia zdarzenia, wykrycia awarii do chwili przyjazdu straży pożarnej.

Dowodzącym w pierwszym etapie jest osoba zajmująca najwyższe stanowisko, która w danym momencie znajduje się w pobliżu zdarzenia, np. pracownik obsługujący instalację.

Następnie dowodzenie powinni przejąć w kolejności: Kierownicy Wydziałów w zależności od miejsca wystąpienia zdarzenia, a następnie osoba odpowiedzialna za produkcję, tj. Dyrektor Produkcji, a w razie jego nieobecności Mistrz (dotyczy to głównie godzin nocnych oraz dni świątecznych), przy ścisłej współpracy pracowników utrzymania ruchu (Kierownik utrzymania ruchu, a w przypadku jego nieobecności dyżurny elektryk oraz mechanik). Dowodzenie akcją zawsze może przejąć Dyrektor Zakładu (lub osoba przez niego upoważniona). Dowodzenia nie można prowadzić w strefie bezpośredniego zagrożenia bez wymaganych zabezpieczeń. Ponadto w strefie zagrożenia (dla życia i zdrowia) wprowadza się zakaz przebywania kogokolwiek. Wielkość strefy zagrożenia podczas akcji ustala dowodzący akcją.

 

 

ETAP DRUGI - od momentu przyjazdu straży pożarnej do chwili zakończenia działań ratowniczych.

Dowodzącym w drugim etapie jest funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu służb ratowniczych, osoba dotychczas kierująca działaniami ratowniczo-gaśniczymi obowiązana jest podporządkować się dowodzącemu akcją i poinformować go o aktualnej sytuacji, wydanych wcześniej dyspozycjach, rozpoznanych zagrożeniach oraz przewidywanym rozwoju sytuacji. Podczas prowadzenia akcji ratowniczej pierwsze czynności powinny mieć na celu rozpoznanie źródła, rodzaju i zasięgu zagrożenia, jego likwidację, ratowanie i ewakuowanie ludzi z zagrożonego terenu, ograniczenia dostępu osób postronnych na teren objęty akcją ratowniczą, a w następnej kolejności usuwanie skutków awarii. W celu wyeliminowania lub zminimalizowania negatywnych skutków w/w zdarzeń, zachowania bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego i instalacji technologicznych zastosowano w zakładzie szereg środków technicznych i organizacyjnych minimalizujących ryzyko powstania poważnej awarii.

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.