KRONOSPAN, s.r.o.

Lučenecká cesta 1335/21
SK - 960 01 Zvolen
Slovakia

SALES DEPARTMENT

Lučenecká cesta 1335/21
SK - 960 01 Zvolen
Slovakia

HR DEPARTMENT

Lučenecká cesta 1335/21
SK - 960 01 Zvolen
Slovakia

Kronospan’s principles

A leader, not a follower

Leading the way

As we say at Kronospan “Nothing is impossible”.

We strive to create mid to long-term value and continuous growth.

An organisation-wide benchmarking system helps us to achieve the necessary technical advances to maintain and improve our standards.

Kronospan_principles_820x500_crop_478b24840a

Ľudia

Pre nás ako expandujúci podnik v dynamickom prostredí sú zamestnanci kľúčom k úspechu.

Každým dňom sa zdokonaľujeme a na to potrebujeme oddaných ľudí!

Kronospan napreduje vďaka motivovaným ľuďom s rozumom, srdcom , odvahou a lojalitou.

Oceňujeme, tisíce malých krokov ktoré prinášajú veľké výsledky, preto podporujeme individuálnu iniciatívu. Prostredníctvom školení na pracovisku vytvárame kultúru, ktorá povzbudzuje ľudí, aby každý deň robili všetko dokonalejšie.

To si vyžaduje oddaných ľudí, ktorí rozpoznajú, vnímajú problém ako príležitosť a konajú. Ľudí, ktorí sa nechajú viesť svojou vlastnou vášňou a zdokonalia čo je možné, pomocou vlastných nápadov a činov.

decentralization_820x500_crop_478b24840a

Decentralizácia

Poskytovanie vynikajúcej kvality a služieb

Rýchlo, flexibilne, lepšie

V spoločnosti Kronospan sme blízko k našim ľuďom, našim poskytovateľom služieb, našim zákazníkom, našim dodávateľom.

Podporujeme rozvoj našich ľudí, najmä našich mladých ľudí.

Našu organizáciu riadime decentralizáciou vždy, keď je to možné, a centralizáciou len v prípade potreby. To umožňuje rýchlejšie, flexibilnejšie a predovšetkým lepšie podnikanie.

Udržiavame silné spojenia v rámci našej decentralizovanej organizácie. Centralizácia niektorých podporných činností znamená, že manažérske tímy prevádzkových spoločností sa môžu sústrediť na každodenné podnikanie. Toto zlepšuje kvalitu, servis a prináša výsledky.

simplicity_820x500_crop_478b24840a

Jednoduchosť

Jednoduchosť je cnosť

Spôsob života

 • Obmedzenie formalít
 • Minimalizácia byrokracie
 • Hľadanie jednoduchých riešení

To podporuje zodpovednosť, spokojnosť a podnikanie.

enterpreneurship_820x500_crop_478b24840a

Podnikanie

Naša hnacia sila

Nielenže dodržiavame pravidlá, ale riadime sa aj duchom pravidiel.

Rozum, srdce, odvaha a lojalita

 • Zamerajte sa na výsledky
 • Blízko k ľuďom
 • Znalosť detailov
 • Rozum, srdce a odvaha
 • Lojalita

Potrebujeme ľudí, ktorí sa v práci správajú rovnakým spôsobom ako doma, míňajú firemné peniaze a starajú sa o firemný majetok, ako keby bol ich vlastný. Samotné dodržiavanie pravidiel nestačí. Musíme vyhodnotiť, podstúpiť a riadiť riziká a môžeme to urobiť lepšie, keď budeme jednotnejší.

MoreDoe-850x520_820x500_crop_478b24840a

Viac príjmov

Snažíme sa generovať vyššie príjmy poskytovaním vynikajúcich služieb našim zákazníkom tým, že sme:

 • Spoľahliví
 • Flexibilní
 • Rýchli
low_cost_820x500_crop_478b24840a

Nízkonákladový

Dodávať kvalitné produkty za dostupné ceny

Snažíme sa o čo najnižšie náklady pre náš konečný produkt. Ako svetový líder v technickom rozvoji v našom odvetví sa snažíme získať čo najvyšší výnos z našich vstupných materiálov. Spĺňame naše definované štandardy kvality pre konečný prospech našich zákazníkov dodávaním našich produktov rýchlo a za dostupné ceny. Naša zásada „nič naviac“ nám umožňuje ešte viac znižovať náklady. 1000 malých krokov prináša veľké výsledky.

Aby sme si udržali toto vedúce postavenie v oblasti nákladov, využívame výhody synergie a nákladovo efektívne technológie.

Vhodné usporiadanie jednotlivých častí závodu nám pomáha maximalizovať efektivitu a minimalizovať náklady, znižovať emisie a dosahovať najnižší dopad na životné prostredie aký je možný.

Integration-850x520_820x500_crop_478b24840a

Vertikálna integrácia

Efektívna výroba, vývoj produktov a inovácie

Vertikálna integrácia umožňuje spoločnosti Kronospan byť lídrom v oblasti nákladov a inovácií. To znamená, že môžeme neustále a nákladovo efektívne vyvíjať a vylepšovať produkty na báze dreva a produkty s pridanou hodnotou.

Vytvárame nákladové výhody v celom výrobnom procese. V prípade dosiek na báze dreva integrujeme do nášho výrobného procesu predbežné fázy – ako je výroba živíc alebo dekoračného papiera.

To umožňuje efektívnu výrobu,, vývoj produktov a inovácie.

asset_quality_820x500_crop_478b24840a

Kvalita aktív

Pokročilé, efektívne, najmodernejšie

Kronospan prevádzkuje ako výrobca najnovšie, najmodernejšie a najefektívnejšie výrobné zariadenia dosiek na báze dreva.

Neustále reinvestujeme do najmodernejších zariadení, aby sme naplno využili úspory v celom rozsahu s cieľom minimalizovať vstupné materiály, zvýšiť efektivitu, zlepšiť kvalitu, znížiť náklady, dosiahnuť čo najnižší dopad na životné prostredie, zavádzať nové produkty; vytvárať strednodobú až dlhodobú hodnotu.

product mix_820x500_crop_478b24840a

Produktový mix

Nákup na jednom mieste

Kronospan má široký sortiment, rýchle dodacie termíny a vynikajúce služby.

Zákazníci profitujú z rýchlej dodávky potrebného množstva, ktoré požadujú (veľkého alebo malého), pri najnižších nákladoch na dopravu, v miestnej mene a bez jazykových bariér, čo umožňuje vyššie marže.

market_coverage_820x500_crop_478b24840a

Pokrytie trhu

Rastieme s našimi zákazníkmi

Expanzia na nové trhy dala spoločnosti Kronospan vynikajúce pokrytie v rámci Európskeho trhu v našom odvetví.

Starostlivo vyberáme lokality, pričom sa zameriavame na synergiu rastu s našimi zákazníkmi. Výsledkom je, že závody spoločnosti Kronospan sú len zriedka vzdialené viac ako osem hodín jazdy od ktoréhokoľvek z našich zákazníkov.

Vďaka tomu, že sme našim zákazníkom bližšie, môžeme poskytnúť ten najlepší servis, spoľahlivosť a flexibilitu a zároveň byť rýchli. Vďaka pokrytiu trhu, sortimentom produktov, inováciám a blízkosti zákazníkov poskytujeme prvotriedne služby.

innovation_820x500_crop_478b24840a

Inovácie

Výskum a vývoj

Inovácia Kronospanu začína načúvaním našim partnerom. Kreatívne nápady tímov aj jednotlivcov sa úspešne implementujú do akcií na rozvoj nových a vylepšených obchodných procesov, produktov a služieb.

Inovácie sú životne dôležité pre výkonnosť a rast – zlepšujú efektivitu, kvalitu, našu konkurenčnú pozíciu a podiel na trhu.

safety_820x500_crop_478b24840a

Bezpečnosť

SHE® [Bezpečnosť, zdravie, životné prostredie]

Nastavenie štandardov

V Kronospane nastavujeme naše štandardy vysoko, čo sa týka pracovných podmienok, bezpečnosti, zdravia a životného prostredia.

Každá výrobná jednotka spoločnosti Kronospan sa podieľa na postupoch riadenia rizík, ktoré zahŕňajú bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Dodržiavajú tiež naše vysoké štandardy týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov pre pracovníkov, bezpečnostných zariadení, sanitárnych zariadení, pitnej vody a zdravotnej starostlivosti.

intelectual_property_820x500_crop_478b24840a

Duševné vlastníctvo

Riadenie inovácií

Každý podnik, ktorý chce prežiť a prosperovať v dnešnej ekonomike, musí vyvíjať inovácie lepšie ako jeho konkurenti.

corporate_governance_820x500_crop_478b24840a

Správa a riadenie

Splnenie našich štandardov

V Kronospane veríme, že dobré vedenie znamená mať jasno v jednotlivých úlohách a zodpovednostiach, ako aj dodržiavanie správnych postupov.

Naše holdingové spoločnosti presadzujú záujmy akcionárov monitorovaním výkonných činností, plánovaním nástupníctva v predstavenstve a manažmente a zvažovaním stratégie. Nasledujú Kronospan pravidlá správy a riadenia spoločností.

Tieto pravidlá poskytujú našim manažérskym tímom jasné usmernenia. Dodržiavanie pravidiel však nestačí – musíme mať ducha spoločnosti

Pre riadenie rizík funkcia auditu spoločnosti Kronospan zabezpečuje splnenie finančných, technických, environmentálnych a sociálnych noriem. Spoločnosť Kronospan pôsobí a bola certifikovaná DIN EN ISO 9001/2008 [Systém riadenia kvality].

compliance_820x500_crop_478b24840a

Súlad

Etický kódex
Kronospan vychádza z našich hodnôt, ako aj z podnikateľskej vízie a cieľov. Etický kódex obsahujú jasné normy správania sa, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci.

Etický kódex správania dodávateľa
Očakávame tiež, že naši dodávatelia budú zdieľať naše zásady dodržiavania predpisov. Prostredníctvom etického kódexu správania, sa naši dodávatelia zaväzujú dodržiavať platné zákony a ďalšie predpisy.

Predpisy kartelového práva
Každý zamestnanec Kronospanu musí poznať a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia kartelového práva. Interná smernica o kartelovom práve a pravidelné školenia pomáhajú zabezpečiť správne správanie v súlade s kartelovou legislatívou.

Pokyny proti korupcií
Sme striktne proti akémukoľvek druhu aktívneho a pasívneho úplatkárstva. Pravidlá riadenia spoločnosti Kronospan uvádzajú jasné zákazy, ako aj pokyny týkajúce sa zaobchádzania s akýmikoľvek darmi alebo pozvánkami.

Táto webová stránka používa funkčné súbory cookies a technológie anonymného sledovania pre pomoc pri navigácii a zlepšení našich marketingových služieb. Prosím vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním funkčných cookies výberom jednej z možností. Viac informácii nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.