SIA Kronospan Riga

Daugavgrivas soseja 7B
LV - 1016 Riga
Latvia


Koksnes iepirkumi

SIA KRONOSPAN Riga informē, ka no 2021.gada 1.marta apaļo kokmateriālu uzmērīšana tiks veikta saskaņā ar standartu LVS 82:2020 "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana"

KRONOSPAN koksnes iepirkumu politika paredz, ka prioritāte ir  FSC®  sertificētu kokmateriālu piegādēm. SIA “KRONOSPAN Riga” FSC® sertifikāta Nr. NC-COC-013349; licences Nr. FSC-C016656; kontrolētās koksnes sertifikāta Nr. NC-CW-013349.

Piegādātāji, kuri nav veikuši piegādes SIA “KRONOSPAN Riga,” pirms piegāžu uzsākšanas tiek reģistrēti. Lai veiktu reģistrāciju, piegādātājam ir jānosūta sekojoši rekvizīti un no savas puses parakstīts Kronospan piegādātāju rīcības kodekss uz e-pastu timber.purchase@kronospan-riga.lv : Firma, adrese (juridiskā, faktiskā, norādot ielu, pilsētu, pagastu pasta indeksu u.c.) PVN maksātāja numurs, reģistrācijas numurs, kontaktpersona (vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs), banka, bankas konta numurs, SWIFT/BIC, sertifikāta numurs FSC®, sertifikāta numurs PEFC (licences numurs PEFC/12-31-004), ja tāds ir.

Lejupielādēt KRONOSPAN PIEGĀDĀTĀJA RĪCĪBAS KODEKSS_LV↓;  Download Kronospan Supplier Code Of Conduct_EN↓

Piegādātājām, aizpildot preču pavadzīmi-rēķinu, (rēķina augšējā daļā), obligāti jānorāda:

 1. Piegādātāja firma / Fiziskām personām - vārds, uzvārds
 2. Reģistrācijas numurs / Personas kods
 3. PVN reģistrācijas numurs
 4. Juridiskā adrese / Deklarētās dzīves vietas adrese
 5. Kokmateriālu izsniegšanas (uzkraušanas) adrese, obligāti norādot  - īpašuma nosaukumu, pagastu, ielu, novadu, pasta indeksu, valsti u.c.
 6. Pilnu informāciju par pārvadātāju
 7. Ciršanas apliecinājuma nr., izsniegšanas datumu izcelšanās vietu (saimn., mežn., kvart., nogab.)
 8. Piekrišana personas datu apstrādei saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI.

Juridiskām personām vai fiziskām personām, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, piegādājot koksni bez FSC® paziņojuma, pie katras pavadzīmes jābūt pievienotiem sekojošiem dokumentiem:

 1. Aizpildīta veidlapa par piegādes ķēdi un mežizstrādes darbu izpildi  Lejupielādēt MDI veidlapu iesniegšanai_LV↓; Download_MDI_form_EN ; Загрузить MDI-форму RU
 2. Ciršanas apliecinājuma kopija,
 3. Ciršanas tiesību pirkuma līguma pirmās un pēdējās lapas kopija bez fiziskas personas koda un iegādes vērtības, ja kokmateriālu piegādātājs nav cirsmas īpašnieks
 4. Izdruku no dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS par konkrētās mežaudzes bioloģisko daudzveidību (vai aizpildīta biotopu noteikšanas anketa ar biotopu noteikšanas kritērijiem, kur novērtējumu ir veikusi persona ar apliecinājumu par biotopu identificēšanas apmācību pabeigšanu).

Fiziskām personām, piegādājot koksni bez FSC® paziņojuma, katrai piegādei jābūt pievienotiem sekojošiem dokumentiem:

 1. Pavadzīme, kravas pārvadājuma attaisnojuma dokuments Pavadzīmes paraugs lejupielādei  
 2. Aizpildīta veidlapa par piegādes ķēdi un mežizstrādes darbu izpildi Lejupielādēt MDI veidlapu iesniegšanai_LV↓
 3. Ciršanas apliecinājuma kopija,
 4. Ja labuma guvējs ir pilnvarota persona - Pilnvaras kopija
 5. Ja labuma guvējs nav cirsmas īpašnieks - Ciršanas tiesību pirkuma līguma pirmās un pēdējās lapas kopija bez fiziskas personas koda un iegādes vērtības
 6. Izdruku no dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS par konkrētās mežaudzes bioloģisko daudzveidību (vai aizpildīta biotopu noteikšanas anketa ar biotopu noteikšanas kritērijiem, kur novērtējumu ir veikusi persona ar apliecinājumu par biotopu identificēšanas apmācību pabeigšanu).

Pieprasīto dokumentu iesniegšana reizē ar katru piegādāto kravu ir viens no priekšnoteikumiem samaksas saņemšanai par piegādātajiem kokmateriāliem!

 No 17.06.2024 SIA "KRONOSPAN Riga" iepērkamie koksnes sortimenti un cenas:

Adrese piegādei - Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV - 1016:

    1. Pieņemšana privātajā sektorā kravām katru dienu no 07:00 līdz 22:00, sestdiena un svētdiena 24 stundas diennaktī;

    2. Pieņemšana AS “Latvijas valsts meži” kravām 24 stundas diennaktī/katru dienu).

SIA “KRONOSPAN Riga” NEIEPĒRK tādu lapu koku sugas kā parastais ozols (Quercus robur L.), parastais osis (Fraxinus excelsior L.), parastā goba (Ulmus glabra Huds.), stepes goba (Ulmus minor Mill.), zemā goba (Ulmus pumila L.), parastā vīksna (Ulmus laevis Pall.), parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia L.), parastā kļava (Acer platanoides L.), parastā ieva (Prundus Padus L.), parastā lazda (Corylus avellana L.), liepu sugas (Tilia spp.), kā arī parastais dižskābardis (Fagus sylvatica L.) un parastais skābardis (Carpinus betulus L.).

Kravas ar dažādiem sortimentiem noformējamas uz viena pavaddokumenta!
Ja kravā ar dažādiem sortimentiem, otrā kokmateriālu suga ir mazāk, kā viena kokmateriālu automašīnas statne, tad visa kokmateriālu automašīnas statne tiek uzmērīta, kā lētākais sortiments šajā statnē.
Piegādātājam ir pienākums veikt kravas izkraušanu SIA “KRONOSPAN Riga” teritorijā.

Iepērkam

Sortimenti

Assortment

 

SKUJU KOKU PAPĪRMALKA 

CONIFEROUS PULPWOOD

 55.00 EUR/m3

LAPU KOKU PAPĪRMALKA (APSE, ALKSNIS)

LEAF WOOD PULPWOOD (ASPEN, ALDER)

 48.00 EUR/m3

APSES PAPĪRMALKA

ASPEN PULPWOOD

 48.00 EUR/m3

ALKŠŅA PAPĪRMALKA

ALDER PULPWOOD

 48.00 EUR/m3

SKUJU KOKU MALKA 

CONIFEROUS FIREWOOD

 50.00 EUR/m3

LAPU KOKU MALKA 

LEAF WOOD FIREWOOD

 46.00 EUR/m3

JAUKTU SUGU MALKA 

MIX FIREWOOD

 46.00 EUR/m3

SKUJU KOKU SUGU TEHNOLOĢISKĀ ŠĶELDA 

CONIFEROUS TECHNOLOGICAL WOOD CHIPS

 Neiepērk

VISU KOKU SUGU ZĀĢSKAIDAS 

SAWDUST

 Neiepērk

VISU KOKU SUGU NOMAĻI 

SLABWOOD

 Neiepērk

KURINĀMĀ ŠĶELDA, KAS RAŽOTA NO MASĪVKOKA UN/VAI MAŽIZSTRĀDES ATLIKUMIEM (ZARU ŠĶELDA)

BURNING CHIPS

 10.00 EUR/ber m3

KURINĀMĀ MIZA 

BARK

 Neiepērk

Koksnes atkritumi*** (atkritumu klase 150103 un atkritumu klase 191207) 

Wood waste*** (waste code 150103 and waste code 191207)

 5.00 EUR/t

Apmaksa:

    1. Koksnei un koksnes produktiem - 45 dienu laikā;

    2. Pārstrādājamai koksnei, koksnes atkritumiem - 45 dienu laikā.

 *  Kvalitātei neatbilstoša (brāķa) sortimenta cena:
     Skuju koku papīrmalkai (coniferous pulpwood) - 10.00 EUR/m3
     Lapu koku papīrmalkai (leaf wood pulpwood) - 10.00 EUR/m3
     Skuju koku malkai (coniferous firewood) - 7.00 EUR/m3
     Lapu koku malkai (leaf wood firewood) - 7.00 EUR/m3
     Visu koku sugu tehnoloģiskai šķeldai (technological wood chips) - 3.50 EUR/ber m3
     Kurināmai šķeldai (burning chips) - 1.20 EUR/ber m3
     Kurināmai mizai (bark) - 0.50 EUR/ber m3

** Skuju koku papīrmalkai diametrs zem mizas: min 6 cm, max 60 cm
     Lapu koku papīrmalkai diametrs zem mizas: min 7 cm, max 50 cm
     Malkas diametrs virs mizas: min 5 cm, max 60 cm
     Garums visiem sortimentiem: 3m

*** Koksnes atkritumu prasības:
        Izmērs: Nav ierobežojumu
        Skaidu plāksnes piejaukums: zem 20 %
        MDF/HDF piejaukums: zem 5 %
        Plastmasa un gumija piejaukums: zem 2 %
        Minerāļu piemaisījums: zem 2 %
        Metālu piemaisījums: zem 2 %
        Puve, pelējums: zem 1 %
        Citi piemaisījumi (tekstils, stikls, papīrs, uc.): zem 2 %

        Piegādes, kuras satur kabeļu ruļļus, laminātu, koksni, kas piesūcināta ar ķīmiskām vielām, tekstilu saturošus koksnes atkritumus, kā arī pārsniegs jebkurus citus kvalitātes prasību ierobežojumus, netiks pieņemtas. Neskaidrību gadījumā droši zvaniet uz zemāk norādītajiem kontakttālruņiem.

SIA “KRONOSPAN Riga” – BERAMMATERIĀLA KVALITĀTES SPECIFIKĀCIJA
SIA “KRONOSPAN Riga” – APAĻO KOKMATERIĀLU KVALITĀTES SPECIFIKĀCIJA
SIA “KRONOSPAN Riga” – OTRREIZ PĀRSTRĀDĀJAMĀS KOKSNES KVALITĀTES SPECIFIKĀCIJA

Kontakti:

Kokmateriālu iepirkšana Pārstrādājamās koksnes iepirkšana
Mārtiņš Vīgants
+371 28323260
m.vigants@kronospan-riga.lv
Juris Cikota
+371 29994062
j.cikota@kronospan-riga.lv

   

SIA “KRONOSPAN Riga” rekvizīti:

Uzņēmuma nosaukums: SIA KRONOSPAN Riga

Reģistrācijas numurs: 40003774690

PVN Reģistrācijas numurs: LV40003774690

Juridiskā adrese: Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016

Saņemšanas adrese: Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016

Norēķinu konti:

-           AS Swedbank, HABALV22, konta Nr. LV87HABA0551012693035


UZSĀKOT KOKSNES PIEGĀDES SIA “KRONOSPAN RIGA,” PIEGĀDĀTĀJS AUTOMĀTISKI APŅEMAS IEVĒROT UN IZPILDĪT SEKOJOŠAS PRASĪBAS:


1.   Piegādātājs apņemas izpildīt zemāk minētās prasības un nepiegādāt koksni, ja tā ir:

1.1.   Nelegāli iegūta koksne;

1.2.   Koksnes, kas iegūta pārkāpjot tradicionālas tiesības vai cilvēktiesības;

1.3.   Koksne, kas iegūta mežos, kuros apsaimniekošana apdraud  īpaši saglabājamās dabas vērtības;

1.4.   Koksne, kas iegūta mežos, kurus pārveido par plantācijām vai nemeža zemēm;

1.5.   Koksne no mežiem, kuros tiek stādīti ģenētiski modificēti koki.


2.   Piegādātājs garantē un apliecina, ka:

2.1.   Koksne nav iegūta no apstrīdamas izcelsmes avota;

2.2.   Koksne nav iegūta no bruņotu konfliktu reģioniem;

2.3.   Koksne nav iegūta no ekoloģiski augstvērtīgiem mežiem un aizsargājamām teritorijām;

2.4.   Koksne nav iegūta no vietām, kur pārkāptas:

2.4.1. nodarbināto darba drošības un aizsardzības prasības;

2.4.2. nodarbināto nodokļu nomaksas prasības;

2.4.3. iedzīvotāju īpašumtiesības uz koksni.

2.5.   Koksnei ir rakstiski dokumenti, kuri apliecina tās ieguves (izcelsmes) vietu;

2.6.   Koksnes piegādēm no „augsta riska reģioniem” tiks norādīta konkrēta meža apsaimniekošanas vienība(as), kurā koksne tikusi iegūta- valsts/reģions/mežniecība/kvartāla/nogabala numurs;

2.7.   Nodrošinās iespēju Pircējam vai arī Pircēja pilnvarotai trešajai personai veikt lauka auditus un iegūt dokumentētus pierādījumus, lai pārliecinātos par piegādātās koksnes izcelsmi un atbilstību Pircēja noteiktajām prasībām. (Pieeja informācijai šīs vienošanās izpratnē nozīmē pieprasītās informācijas un dokumentu kopiju pieejamību audita laikā, kā arī nodrošināt to, ka akreditēta sertifikācijas iestāde vai sertifikācijas iestāžu uzraugošā institūcija (Accreditation Services International) var iegūt kopijas pirms audita noslēgšanas.

2.8.   Savas saimnieciskās darbības ietvaros, Piegādātājam ir pienākums noteikt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu. 

2.9.   Koksne, kura tiek uzglabāta koklaukumā un kuru paredzēts piegādāt Pircējam, Piegādātāja koklaukumā netiks sajaukta ar koksni, kura neatbilst šīs vienošanās prasībām. Pircējam jebkurā brīdī ir tiesības veikt auditu Piegādātājā koklaukumā, lai pārliecinātos par šīs prasības ievērošanu.

2.10.           Piegādātājs veic uzskaiti un reģistrē dokumentētus pierādījumus par koksnes plūsmu savā uzņēmējdarbībā un pēc Pircēja pieprasījuma, nodrošina informācijas pieejamību par koksnes izcelsmi piegādes ķēdē līdz meža vienībai, ieskaitot līgumus ar darījumu starpniekiem, apakšuzņēmējiem un pakalpojuma sniedzējiem.


3.     Piegādātāja tiesības un pienākumi attiecībā uz darba aizsardzības prasību ievērošanu.

3.1.   Pirms piegāžu uzsākšanas, Piegādātājs iesniedz Pircējam aizpildītu formu par mežistrādes darbu veicējiem pieprasītā formā. Formas aizpildīšana ir obligāts piegāžu uzsākšanas priekšnosacījums. Piegādātājam ir tiesības nesniegt informāciju, ja tam ir piešķirts OHSAS (ISO18001) sertifikāts vai līdzvērtīgs sertifikāts. Piegādātājam, kurš ir meža īpašnieks, nav jāsniedz informācija par mežistrādes darbu veicējiem, ja kopējais piegādāto kokmateriālu daudzums Pircējam viena gada laikā nepārsniedz 150 m3.  

3.2.   Piegādātājs apliecina, ka mežistrādes laikā attiecībā uz veicamo darbu tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības, nodrošinot darba procesā iesaistīto nodarbināto drošību un veselību, kā arī tiek izmantoti normatīvajos aktos noteiktie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi.  

3.3.   Ja Piegādātājs piegādā koksni no trešajām personām piederoša meža, kur mežistrādi ir veikušas ar Piegādātāju nesaistītas trešās personas, Piegādātājam ir jānodrošina, ka visi apakšpiegādātāji piegādes ķēdē līdz meža vienībai ir informēti par drošu darba veikšanu mežistrādes procesos un izmanto Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktos aizsardzības līdzekļus, kā arī mežistrādē ievēro citas normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības, kas piemērojamas atbilstoši veicamajam darbam. 

3.4.   Piegādātājs piekrīt, ka Pircējam ir tiesības veikt lauka auditus, lai pārliecinātos par individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu un darba aizsardzības prasību ievērošanu mežistrādes procesos, veikt intervijas ar Piegādātāja vai tā apakšpiegādātāju personālu, mežistrādes darbu veicējiem bez Piegādātāja starpniecības. 

 

4.     Piegādātāja pienākumi attiecībā uz reto, apdraudēto un izzūdošo (RTE) putnu sugu aizsardzību.

4.1.   Piegādātājs apņemas veikt RTE putnu sugu dzīvotņu saudzēšanu tiktāl, cik tas ir atkarīgs no Piegādātāja darbībām, veicot mežizstrādi.

4.2.   Piegādātājam ir pienākums dokumentēt identificētas RTE putnu sugu dzīvotnes un veikt aizsardzības pasākumu dokumentēšanu.

4.3.   Piegādātājs apņemas informēt savus apakšpiegādātājus piegādes ķēdē līdz mežam un/vai mežistrādes darbu veicējus par pienākumu saudzēt RTE putnu sugu dzīvotnes, ja tādas ir konstatētas attiecīgajā teritorijā, kurā notiek mežistrāde.

4.4.   Papildus ciršanas apliecinājuma kopijai, Piegādātājs iesniedz Pircējam izdruku no Piegādātājam pieejamas datu bāzes (piem., Latbio, IS OZOLS, Natura 2000 u.c.) par to, ka piegādātie kokmateriāli nenāk no teritorijām, kurās ir identificētas RTE putnu sugas. Ja Piegādātājam objektīvu iemeslu dēļ šādas piekļuves datu bāzēm nav, Piegādātājs informē par to Pircēju pirms piegāžu uzsākšanas.

4.5.   Prasība ir attiecināma uz Piegādātājiem, kuri veic piegādes no Latvijas, kā arī teritorijām, kurās ir noteikts “augsts risks” CNRA 3.3. indikatorā.


 

5.     Piegādātāja pienākumi attiecībā uz dabisko meža biotopu (Īpaši aizsargājamie biotopi un ES nozīmes biotopi) identificēšanu un aizsardzību.

5.1.   Pirms piegāžu uzsākšanas, Piegādātājam jāpārliecinās vai koksnes ieguve nav veikta zināmajās (konstatētajās) reto un aizsargājamo sugu dzīvotnēs, ES nozīmes aizsargājamos biotopos, citos īpaši aizsargājamos meža biotopos atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja koksnes ieguve veikta šajās vietās, nepieciešams attiecīgo sugu vai biotopu eksperta atzinums.

5.2.   Piegādātājs apņemas veikt īpaši aizsargājamo biotopu un ES nozīmes biotopu identificēšanu un aizsardzību tiktāl, cik tas ir atkarīgs no Piegādātāja darbībām, veicot mežizstrādi.

5.3.   Papildus ciršanas apliecinājuma kopijai, Piegādātājs iesniedz Pircējam vienu no sekojošiem dokumentiem: izdruku no Piegādātājam pieejamas datu bāzes (piem., Latbio, IS OZOLS, Natura 2000 u.c.), eksperta atzinumu, anketēšanas rezultātus ar biotopu noteikšanas kritērijiem, kur novērtējumu veic persona ar apliecinājumu par biotopu identificēšanas apmācību pabeigšanu vai atbildīgās valsts institūcijas vēstuli, kurā ietverta informācija par to, ka attiecīgajā zemes vienībā ir veikta biotopu kartēšana, kas apliecina to, ka piegādātie kokmateriāli nenāk no teritorijām, kurās ir identificēti īpaši aizsargājamie biotopi un ES nozīmes biotopi. Ja Piegādātājam objektīvu iemeslu dēļ šādas piekļuves datu bāzēm nav, Piegādātājs informē par to Pircēju pirms piegāžu uzsākšanas.

5.4.   Ja koksnes pieņemšanas procesā tiek konstatēts, ka koksne nāk no reģioniem, kuros ir konstatēti īpaši aizsargājamie biotopi un ES nozīmes biotopi, Pircējs pieprasa Piegādātājam papildus pierādījumus par koksnes izcelsmi (piemēram, ekspertu atzinumu, valsts institūciju datus utml.)

5.5.   Prasība ir attiecināma uz Piegādātājiem, kuri veic piegādes no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijas, kā arī citām teritorijām, kurās ir noteikts “augsts risks” CNRA 3.3. indikatorā.


 

6.     Kultūrvēsturiskā mantojuma identificēšana un aizsardzība.

6.1.   Piegādātājs apņemas nepiegādāt no meža zemēm Pircējam tādu lapu koku sugas kā parastais ozols (Quercus robur L.), parastais osis (Fraxinus excelsior L.), parastā goba (Ulmus glabra Huds.), stepes goba (Ulmus minor Mill.), zemā goba (Ulmus pumila L.), parastā vīksna (Ulmus laevis Pall.), liepu sugas (Tilia spp.), kā arī parastais dižskābardis (Fagus sylvatica L.) un parastais skābardis (Carpinus betulus L.) ar diametru virs 70 cm vai 50 cm ārpus meža zemēm.

6.2. Piegādātāji, kuri veic piegādes no Igaunijas, apņemas nepiegādāt koksni no svētvietām un/vai svētkokus. 

7.     Nosacījumi Piegādātājiem, kuri piegādā šķeldu un/vai zāģskaidas.

7.1.   Pirms piegāžu uzsākšanas, Piegādātājs apņemas parakstīt ar Pircēju atsevišķu līgumu, kurā ietverta atruna par šķeldas un/vai zāģskaidu izcelsmi.8. Vispārējie noteikumi un garantijas.

8.1.   Piegādātājs garantē, ka piegādātās koksnes izcelsme ir pierādama un vajadzības gadījumā piedalās koksnes izcelsmes auditos.

8.2.   Piegādātājs, uzsākot koksnes piegādes, nekavējoties informē (ar epasta starpniecību vai rakstiski)  Pircēju par jebkurām izmaiņām attiecībā uz piegādātajām koku sugām, koksnes izcelsmi, vai izmaiņām piegādes ķēdē, kas var ietekmēt riska noteikšanu vai riska mazināšanas kontroles pasākumus.

8.3.   Piegādātājs veic uzskaiti un reģistrē dokumentētus pierādījumus par visu koksnes plūsmu savā saimnieciskajā darbībā. Nepieciešamības gadījumā, pēc Pircēja pieprasījuma, labprātīgi nodrošina informācijas pieejamību par koksnes izcelsmi visā piegādes ķēdē līdz mežam.

8.4.   Lai konstatētu piegādātās koksnes legālo izcelsmi, Piegādātājs apņemas koksnes izcelsmes informāciju precīzi norādīt koksnes piegādes pavaddokumentos, norādot ciršanas apliecinājuma nr., kadastra nr., kvartāla nr., nogabalu nr.

8.5.   Piegādātājs apņemas reizē ar katru piegādi vai pirms piegādes iesniegt Pircējam sekojošus kravas pavaddokumentus:

8.5.1. ciršanas apliecinājuma kopiju;

8.5.2. ciršanas tiesību pirkuma līguma pirmās un pēdējās lapas kopiju bez fiziskas personas koda un iegādes vērtības,

8.5.3. izdruku no datu bāzes saskaņā ar publiskajā ofertē ietvertajiem riska mazināšanas pasākumiem (vai aizpildīta biotopu noteikšanas anketa ar biotopu noteikšanas kritērijiem, kur novērtējumu ir veikusi  persona ar apliecinājumu par biotopu identificēšanas apmācību pabeigšanu vai valsts institūcijas vēstule par biotopu kartēšanas pabeigšanu nogabalos, kur veikta ciršana u.c.)

8.6.   Piegādātājs piekrīt, ka Pircējs un/vai Pircēja pilnvarota trešā persona jebkurā brīdī, iepriekš brīdinot par to Piegādātāju, ir tiesīga veikt lauka auditus, lai pārliecinātos par piegādātās koksnes atbilstību šajā publiskajā ofertē noteiktajām prasībām.

8.7.   Pircējam ir tiesības izslēgt Piegādātāju no piegādes ķēdes, ja tiek konstatēti šīs publiskās ofertes prasību pārkāpumi. Šādā gadījumā Piegādātājam nav tiesību prasīt Pircējam jebkādu zaudējumu atlīdzību, ja tas piegādājis koksni, kura neatbilst šīs publiskās ofertes prasībām.

8.8.   Pušu domstarpību gadījumā Piegādātājam ir pienākums pierādīt piegādātās koksnes sākotnējo izcelsmi visā tās piegādes ķēdē līdz mežam, kā arī atbilstību šīs publiskās ofertes prasībām.

8.9.   Visa šajā Pircēja mājas lapas sadaļā ietvertā informācija, noteikumi un prasības ir uzskatāma par publisko oferti. Brīdī, kad Piegādātājs Pircējam ir piegādājis koksni, uzskatāms, ka Pircējs ir apstiprinājis Pircēja noteikumus pilnā apmērā. 

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas funkcionālās sīkdatnes un anonīmās izsekošanas tehnoloģijas, lai sniegtu ar navigāciju saistītu palīdzību un uzlabotu mūsu mārketinga pakalpojumus. Lūdzu, piekrītiet funkcionālo sīkdatņu saglabāšanai vai atsakieties no tās, izvēloties vienu no opcijām. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, izlasiet mūsu Privātuma politiku.