Kronospan (Shanghai) Trading Co., Ltd

6/F Qing Ji Mansion 1578 Nanjing West Road
PRC - 200040 Shanghai
China

Krono (Jiangsu) Flooring Co., Ltd

No.2 Xin Gang Road, Danyang City, Jiangsu
PRC - 212300, Danyang
China

Krono (Jiangsu) Flooring Co., Ltd

No.2 Xin Gang Road, Danyang City, Jiangsu
PRC - 212300, Danyang
China


有库存有库存

可要求可要求

7天内有效7天内有效

长宽尺寸(毫米) 厚度(毫米)
Kronoart
4200x1300
6810
白色
K349_70x45_crop_478b24840a K349 BS Silk Flow      
8681_70x45_crop_478b24840a 8681 BS Brilliant White      
0101_70x45_crop_478b24840a 0101 BS Front White      
K610_70x45_crop_478b24840a K610 BS Skyline Mist      
黄色
0134_70x45_crop_478b24840a 0134 BS Sunshine      
K516_70x45_crop_478b24840a K516 BS Toffee      
D030_70x45_crop_478b24840a D030 WO Sherwood Oak      
粉色
K512_70x45_crop_478b24840a K512 BS Native Pink      
紫罗兰色
K515_70x45_crop_478b24840a K515 BS Spice Red      
米黄色
7031_70x45_crop_478b24840a 7031 BS Crème      
0514_70x45_crop_478b24840a 0514 BS Ivory      
5982_70x45_crop_478b24840a 5982 BS Mussel      
0522_70x45_crop_478b24840a 0522 BS Beige      
0515_70x45_crop_478b24840a 0515 BS Sand      
7045_70x45_crop_478b24840a 7045 BS Satin      
5981_70x45_crop_478b24840a 5981 BS Cashmere      
K582_70x45_crop_478b24840a K582 WO Light Lothian Ash      
K584_70x45_crop_478b24840a K584 BS Gold Armadas Oak      
K585_70x45_crop_478b24840a K585 BS Honey Armadas Oak      
K586_70x45_crop_478b24840a K586 WO Sand Hinterland Oak      
K587_70x45_crop_478b24840a K587 BS Gold Fernando Oak      
K607_70x45_crop_478b24840a K607 BS Stargaze      
K611_70x45_crop_478b24840a K611 BS Travino      
棕褐色
8533_70x45_crop_478b24840a 8533 BS Macchiato      
0301_70x45_crop_478b24840a 0301 BS Cappuccino      
K096_70x45_crop_478b24840a K096 BS Clay Grey      
7166_70x45_crop_478b24840a 7166 BS Latté      
7181_70x45_crop_478b24840a 7181 BS Dark Chocolate      
K583_70x45_crop_478b24840a K583 WO Dark Lothian Ash      
K588_70x45_crop_478b24840a K588 WO Coastal Oak Breeze      
K589_70x45_crop_478b24840a K589 WO Coastal Oak Riviera      
K606_70x45_crop_478b24840a K606 BS Minstrel Oak      
K616_70x45_crop_478b24840a K616 BS Dockland Rust      
灰色
K350_70x45_crop_478b24840a K350 BS Concrete Flow      
0191_70x45_crop_478b24840a 0191 BS Cool Grey      
0112_70x45_crop_478b24840a 0112 BS Stone Grey      
0197_70x45_crop_478b24840a 0197 BS Chinchilla Grey      
K519_70x45_crop_478b24840a K519 BS Mouse Grey      
K523_70x45_crop_478b24840a K523 BS Platinium Disk      
0171_70x45_crop_478b24840a 0171 BS Slate Grey      
6299_70x45_crop_478b24840a 6299 BS Cobalt Grey      
0162_70x45_crop_478b24840a 0162 BS Graphite Grey      
0164_70x45_crop_478b24840a 0164 BS Anthracite      
0166_70x45_crop_478b24840a 0166 BS Basalt      
K603_70x45_crop_478b24840a K603 WO Vintage Cabana Pine      
K608_70x45_crop_478b24840a K608 BS Balvesto      
K609_70x45_crop_478b24840a K609 BS Skyline Dusk      
K613_70x45_crop_478b24840a K613 BS Chronos Nebula      
K615_70x45_crop_478b24840a K615 BS Urban Steel      
橙色
0132_70x45_crop_478b24840a 0132 BS Orange      
K514_70x45_crop_478b24840a K514 BS Deep Sahara      
黑色
K353_70x45_crop_478b24840a K353 BS Charcoal Flow      
0190_70x45_crop_478b24840a 0190 BS Black      
K612_70x45_crop_478b24840a K612 BS Highway Grey      
绿色
7063_70x45_crop_478b24840a 7063 BS Pastel Green      
7190_70x45_crop_478b24840a 7190 BS Mamba Green      
9561_70x45_crop_478b24840a 9561 BS Oxide Green      
K521_70x45_crop_478b24840a K521 BS Smoke Green      
0244_70x45_crop_478b24840a 0244 BS Petrol      
K520_70x45_crop_478b24840a K520 BS Dark Emerald      
蓝色
K518_70x45_crop_478b24840a K518 BS Surf Blue      
K517_70x45_crop_478b24840a K517 BS Azure Blue      
0125_70x45_crop_478b24840a 0125 BS Royal Blue      
5994_70x45_crop_478b24840a 5994 BS Alby Blue      
8984_70x45_crop_478b24840a 8984 BS Navy Blue      
K097_70x45_crop_478b24840a K097 BS Dusk Blue      
红色
7113_70x45_crop_478b24840a 7113 BS Chilli Red      
K098_70x45_crop_478b24840a K098 BS Ceramic Red      
9551_70x45_crop_478b24840a 9551 BS Oxide Red      
K604_70x45_crop_478b24840a K604 BS Havana Sunset      
K605_70x45_crop_478b24840a K605 BS Melody Rosewood      
K614_70x45_crop_478b24840a K614 BS Steampunk Rust      
本网站使用功能性cookie和匿名跟踪技术来辅助导航并改善我们的营销服务。请通过选择其中一个选项来接受或拒绝保存功能性Cookie。 欲了解更多信息,请阅读我们的 隐私政策