Kronospan (Shanghai) Trading Co., Ltd

6/F Qing Ji Mansion 1578 Nanjing West Road
PRC - 200040 Shanghai
China

Krono (Jiangsu) Flooring Co., Ltd

No.2 Xin Gang Road, Danyang City, Jiangsu
PRC - 212300, Danyang
China

Krono (Jiangsu) Flooring Co., Ltd

No.2 Xin Gang Road, Danyang City, Jiangsu
PRC - 212300, Danyang
China


有库存有库存

可要求可要求

7天内有效7天内有效

长宽尺寸(毫米) 厚度(毫米)
SPC墙板
2800x1230
4
白色
K349_70x45_crop_478b24840a K349 PT Silk Flow  
0110_70x45_crop_478b24840a 0110 PT White  
K551_70x45_crop_478b24840a K551 PT Calacatta Olympus  
R101-1_70x45_crop_478b24840a R101 PT Statuario  
R102-1_70x45_crop_478b24840a R102 PT Venato Nature  
R154_70x45_crop_478b24840a R154 PT Marble Gold  
R162B_70x45_crop_478b24840a R162B PT Golden Cane B  
黄色
K365_70x45_crop_478b24840a K365 FN Coast Evoke Oak  
米黄色
0564_70x45_crop_478b24840a 0564 PT Almond  
5981_70x45_crop_478b24840a 5981 PT Cashmere  
K024_70x45_crop_478b24840a K024 PT Beige Pietra Marble  
R159B_70x45_crop_478b24840a R159B PT Soulstone B  
R130_70x45_crop_478b24840a R130 PT Greige Babylon  
R104_70x45_crop_478b24840a R104 PT Rainforest Brown  
R122_70x45_crop_478b24840a R122 FN Yacht Wood  
棕褐色
R120_70x45_crop_478b24840a R120 PT Native Steel  
R160_70x45_crop_478b24840a R160 PT Skali  
R164A_70x45_crop_478b24840a R164A PT Mink Plant A  
R165B_70x45_crop_478b24840a R165B PT Mink Plant B  
灰色
R155_70x45_crop_478b24840a R155 PT Elphain  
R119_70x45_crop_478b24840a R119 PT Crema Valpolicella  
R109_70x45_crop_478b24840a R109 PT Concrete  
R115_70x45_crop_478b24840a R115 PT Brooklyn Grey  
R158A_70x45_crop_478b24840a R158A PT Soulstone A  
R156A_70x45_crop_478b24840a R156A PT Atacama Fields A  
R157B_70x45_crop_478b24840a R157B PT Atacama Fields B  
R105_70x45_crop_478b24840a R105 PT Copper Lamiera  
R166_70x45_crop_478b24840a R166 PT Greige  
黑色
0190_70x45_crop_478b24840a 0190 PT Black  
K026_70x45_crop_478b24840a K026 PT Grey Pietra Marble  
R106_70x45_crop_478b24840a R106 PT Marquina  
绿色
R161A_70x45_crop_478b24840a R161A PT Golden Cane A  
R163_70x45_crop_478b24840a R163 PT Silver Sage  
红色
K104_70x45_crop_478b24840a K104 PT Rusty Copper  
本网站使用功能性cookie和匿名跟踪技术来辅助导航并改善我们的营销服务。请通过选择其中一个选项来接受或拒绝保存功能性Cookie。 欲了解更多信息,请阅读我们的 隐私政策